T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Sosyal Hizmet Birimi Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2018

Sosyal Hizmet Birimi


   Tıbbi Sosyal Hizmet:
    Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasını kapsar.
 
   Sosyal Hizmet Uzmanının / Sosyal Çalışmacının Görev ve Sorumlulukları:
     Hastaneye başvuran hastaların psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir. Görev ve sorumluluklar; mevzuata uygun olarak sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hasta / müracaatçı gruplarına:
Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
Engelli hastalar,
Sağlık güvencesiz hastalar,
Yoksul hastalar,
Aile içi şiddet mağduru hastalar,
İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
İnsan ticareti mağduru hastalar,
Mülteci, sığınmacı hastalar,
Yaşlı ve geriatri alanında sağaltıma ihtiyaç duyulan hastalar,
Kronik hastalar,
Tıbbi – psikiyatri alanında sosyal hizmet müdahalesi gereken ruh sağlığı tedavisi gören hastalar,
Yabancı uyruklu olup tedaviden faydalanamayan hastalar,
İl dışından gelen hastalar,
Mesleki tükenmişlik sendromu yaşayan ve psikososyal danışmanlık ihtiyacı bulunan sağlık tesisi çalışanları ve aileleri,
grubunda yer alan müracaatçılar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular. 
 Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.
Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

Hastanemiz Tıbbi Sosyal Hizmet birimi 1. kat, M blokta hizmet vermektedir.

İç hat:2974

Tıbbi Sosyal  Sosyal Hizmet Birimine bağlı çalışan uzmanların çalıştıkları klinik ve birimler aşağıda belirtilmiştir.
SHU Levent YILDIRIM: Sosyal Hizmet Birim Sorumlusu,  Sosyal Hizmet Birimine başvuran veya havale edilen hastalar,(Obezite,Madde bağımlılığı, Engelli ve Psiko-sosyal ve ekonomik sorun yaşayan hastalar) 
SHU İrfan POLAT: Gögüs Hastalıkları ve Ortopedi Servisi 
SHU Songül GÜNAY: Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi, Kadına yönelik şiddet vakaları
SHU Günay KARALAR: Diyaliz servisi, psikiyatri
SHU Teslime KARABULUT : Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi, Yanık Ünitesi 
            SHU Fırat YILDIZ  : Palyatif servisi
            SHU Ezgi CAN : Tıbbi Onkoloji ve Organ nakli birimi
            SHU Şafii AKDENİZ: Acil Servis
            SHU Suat YILDIZ : Genel Yoğun Bakım Servisi
            SHU Zeynep KÖSESOY: Nöroloji ve Fizik Tedavi Servisi
Paylaş