Organizasyon Şeması


Ekran1.PNG
Ekran2.PNG

SORUMLULUK VE İLİŞKİLER

1.Başhekim’e  bağlı olanlar;

1.1. Başhekim

1.2. Başhekim yardımcıları                                                                                    

1.2. Sağlık bakım hizmetleri müdürü

1.3. İdari ve mali hizmetler müdürü

1.4. Destek ve Kalite Müdürü

1.5.Müdür Yardımcıları

2.Başhekim

2.1.Kamu hastaneleri birliklerinde görevli idareciler belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.

2.2.Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yapıp faaliyet raporu düzenlemek.

2.3.Tıbbi hizmetlere yönelik kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemek.

2.4.Tıbbi hizmetlerin, sağlık tesisinin hizmet rolüne uygun olarak sunulması için hedef ve stratejileri belirlemek, kısa, orta ve uzun dönem planlamalarını yaparak hastane yöneticisinin onayına sunmak.

2.5.Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak hastane yöneticisine bildirmek. 

2.6.Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak hastane yöneticisine aktarılmasını sağlamak.

2.7.Acil servis, yoğun bakım, perinatal merkez, organ ve doku nakli merkezleri, travma merkezleri, onkoloji, kalp-damar cerrahi, anjiyografi, üremeye yardımcı tedavi merkezleri gibi özellikli planlama gerektiren tıbbi hizmet birimlerinin sağlık tesisi için belirlenmiş planlamalara uygun olarak hizmet rolünün gerektirdiği seviye ve kapasitede hizmet vermesini sağlamak.

2.8.Evde sağlık, toplum ruh sağlığı, palyatif bakım, rehabilitasyon hizmetleri gibi toplum temelli tıbbi hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamak.

2.9.Hastanelerdeki enfeksiyon kontrol komitesini kurmak, raporlarını inceleyerek, hastane enfeksiyonunun engellenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alınmasını sağlamak.

2.10.Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

3.Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

3.1. Sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

3.2. Hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin görev yerlerini hastane yöneticisinin onayını alarak planlamak.

3.3. Sağlık bakım hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için her türlü ilaç, tıbbi sarf, malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını sağlamak. İlaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak

3.4. Tıbbi işlemler ve bakım hizmetlerinde kullanılan araç, gereçlerin, kullanım öncesi ve sonrası sterilizasyon ve dezenfeksiyonu işlemlerinin yapılmasını ve denetlenmesini yapmak 

3.5. Kurum politikaları doğrultusunda hasta bakım hizmetlerinde çalışan personelin performans ve verimliliğini değerlendirerek, verimliliği artırmaya yönelik tedbirleri almak

3.6. Kurum politikaları doğrultusunda ilgili personelin hizmet içi ve uyum eğitim programlarının takibi, değerlendirmesi, geliştirmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütmek

3.7. Sağlık tesisinin tıbbi hizmet alanlarının temizliği, yemek sunum hizmetleri, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını idari mali hizmetler müdürü ile birlikte planlamak

3.8. Sağlık bakım hizmetleri ile ilgili alanlardaki mefruşatın ve demirbaşların kullanıma uygunluğu, temizlik kalitesi, niteliği, iç düzenleme ve uyumunun takibini yapmak.

3.9. Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

4.İdari Mali İşler Müdürü

4.1.Kamu hastaneleri birliklerinde görevli idareciler belirlenmiş görev, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, Kurumca yürürlüğe konulacak tebliğ, genelge, genel yazı ve sair yazılı emir ve talimatnameler ile belirlenecek olan görevleri de ifa etmekle yükümlüdür.

4.2.İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

4.3.Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak.

4.4.Mahiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak. 

4.5.Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.

4.6.Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek.

4.7.Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp, deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek

4.8.Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.

4.9. Refakat hizmeti, temizlik, yemek, hasta bakımı, karşılama ve yönlendirme hizmeti gibi hasta ve hasta yakını memnuniyetini artırmak amaçlı sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

4.10.Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.

4.11.Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların hastane yöneticiliğine zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü yapmak.

4.12.Sağlık tesisinde satın alma, taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.

4.13.Sağlık tesisi bütçesini hazırlayarak hastane yöneticisinin onayına sunmak.

4.14.Gelir ve gider gerçekleşme iş ve işlemlerini yürütmek.

4.15.Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak. 

4.16.Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve buna ilişkin istatistikî verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere ulaşması için gerekli tedbirleri almak.

4.17.Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sabit ve değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

4.18.Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.

4.19.Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.

4.20.Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5.Kalite ve Destek müdürü

5.1.Belediyemiz faaliyetleri için gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet alımlarının satın alma ve ihale işlemlerini yürütür.

5.2.Müdürlük ihtiyacı olarak satın ve bağış yoluyla alınan tüm demirbaşları kayıt altına alır, kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlar.

5.3.Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlar ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar.

5.4.5393 sayılı yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirir.Müdürlüğün Yetkisi

5.5.Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

5.6.Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla

yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Hastanemiz Başhekim Yardımcıları, müdür yardımcılarının sorumluluk ve ilişkileri ilgili görev yetki ve sorumluluk talimatlarında belirtilmiştir.

DİKEY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI

*Değişik kurum ve birimlere olan hasta akışını denetim altına almak amacı ile hastanemiz kullandığı girdileri üretmeye başlar,

*Hastanemiz hasta, hasta yakını ve çalışanlarına doğru büyür ve yeni hizmetler sunar, (Örneğin, hastanemizin uzun dönemli bakım birimi kurması vb.)

*Hastanemiz Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir hastane olduğu için Diyarbakır Kamu Hastaneler Birliği, Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile ilişki içindedir.

*Hastanemiz, asli işlevlerini yürütmek için kullandığı girdileri sağlayan kurumlara doğru ilerler veya bu kurumlarla işbirliği yapar. Örneğin Kan transfüzyon merkezimizin Kızılay ile işbirliği içinde olması gibi.

YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI

*Hastanemiz Diyarbakır Kamu Hastaneler Birliğine bağlı bir hastane olması sebebiyle, birliğe bağlı olan sağlık kurumları ile hizmet sunum kanallarını arttırmak için işbirliği içindedir. Özellikle küçük hastanelere ilgili konularda destek vermektedir.

*Hastanemiz üretim hacmini ve hizmet sunum kanallarını genişletme amacını güden bir işbirliği yaklaşımı içindedir. Örneğin; hastanemizin sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü kendine bağlı hasta bakımı odaklı birimlerle işbirliği yapar.

YETKİ DEVRİ

*Hastanemiz başhekimi; görev, yetki ve sorumluluklarını lüzum halinde kendisinin belirlediği bir başhekim yardımcısına devreder.İlgili başhekim yardımcısı başhekim görev devrini alana kadar makama vekalet eder.

*Hastanemiz İdari Mali İşler Müdürü görev, yetki ve sorumluluklarını lüzum halinde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü veya Destek ve Kalite Müdürüne devreder.İlgili müdür idari mali işler müdürü görev devrini alana kadar makama vekalet eder.

*Hastanemiz Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü görev, yetki ve sorumluluklarını lüzum halinde İdari Mali İşler Müdürü veya Destek ve Kalite Müdürüne devreder.İlgili Müdür Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü görev devrini alana kadar makama vekalet eder.

*Hastanemiz Destek ve Kalite  Müdürü görev, yetki ve sorumluluklarını lüzum halinde İdari Mali İşler Müdürü veya Sağlık Bakım Hizmetleri  Müdürüne devreder.İlgili Müdür Destek ve Kalite Müdürü görev devrini alana kadar makama vekalet eder.

*Hastanemiz başhekim yardımcıları görev, yetki ve sorumluluklarını başhekimin bilgisi dahilinde, başhekimin belirleyeceği ilgili başhekim yardımcısına devreder. İlgili başhekim yardımcısı kendi görev yetki ve sorumluluklarına ek olarak bu görevleri vekaleten yürütür.

*Hastanemiz müdür yardımcıları görev, yetki ve sorumluluklarını ilgili müdürlerin bilgisi dahilinde ilgili müdürlerin belirleyeceği müdür yardımcısına devreder. İlgili müdür yardımcısı kendi görev yetki ve sorumluluklarına ek olarak bu görevleri vekaleten yürütür.